DACH – MP s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Ak ste sa rozhodli reagovať na konkrétnu pracovnú ponuku, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti DACH-MP s.r.o., Štefánikova 4287,085 01 Bardejov, IČO: 46450459 (tzv. prevádzkovateľ). Osobné údaje budeme spracovávať na Vašu žiadosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), pre účely konkrétneho výberového konania.

Rozsah spracovávaných údajov je daný účelom spracovávania a zahŕňa najmä kontaktné údaje, údaje, ktoré ste nám uviedli v životopise a motivačnom liste. Spracovávať budeme aj informácie o priebehu a vyhodnotení prípadného pohovoru.

Osobné údaje neúspešných uchádzačov môžeme spracovávať ešte po dobu 3 mesiacov po ukončení výberového konania, avšak iba za rovnakým účelom (ak by bolo potrebné napr. opäť otvoriť to isté výberové konanie).

Vaše osobné údaje neposkytujeme na ďalšie spracovávanie iným osobám ani ich nebudeme zverejňovať.

Ak medzičasom o pracovnú pozíciu stratíte záujem, môžete nás kontaktovať s týmto oznámením písomne na hore uvedenej adrese alebo e-mailom na: dach@monolity.sk; v takomto prípade Vaše údaje nebudeme pre hore uvedený účel ďalej spracovávať.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo:

na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Svoje práva môžete uplatniť e-mailom na adrese: dach@monolity.sk alebo písomne na hore uvedenej adrese prevádzkovateľa.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Kontakt pre účely podrobnejších informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov: DACH-MP s.r.o., Štefánikova 4287,085 01 Bardejov.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

SÚBORY COOKIES

Ak vyplníte formulár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

VLOŽENÝ OBSAH Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.